Aanmelden call075 - 641 72 57

1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

1.1 Tier One Wheels: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tier One Wheels B.V., statutair gevestigd te Wormerveer.

1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die diensten dan wel producten van Tier One Wheels afneemt, danwel met wie Tier One Wheels in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

1.3 Overeenkomst: iedere schriftelijk bevestigde opdracht en/of order tussen Tier One Wheels en een opdrachtgever.

1.4 Offerte: iedere vrijblijvende indicatie van Tier One Wheels onder welke voorwaarden Tier One Wheels eventueel bereid zou zijn een overeenkomst aan te gaan.

1.5 Consument: een wederpartij, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.6 Object: de zaak waarop de offerte van gebruiker of de overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij betrekking heeft.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten tussen Tier One Wheels en Opdrachtgever, alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts-) handelingen van Tier One Wheels met, voor of jegens de Opdrachtgever. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, blijven zij van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2 De Opdrachtgever kan deze algemene voorwaarden ook inzien bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

2.3 Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven die, welke eventueel door de Opdrachtgever worden gehanteerd. Voor zover nodig wijst Tier One Wheels hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden van de Opdrachtgever van de hand.

2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig of anderszins niet afdwingbaar blijkt, zal het eventueel wel rechtsgeldige gedeelte daarvan in stand blijven. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover maximaal rechtens toegestaan.

2.5 Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen Tier One Wheels en Opdrachtgever gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor, voor zover deze overeenkomst schriftelijk is vastgelegd.

3. Aanbod en offertes

3.1 Elk aanbod, waaronder nadrukkelijk elke offerte wordt verstaan, dat door Tier One Wheels wordt gedaan, wordt geacht vrijblijvend te zijn gedaan, ook indien het aanbod een termijn voor aanvaarding inhoudt of anderszins uit het aanbod voortvloeit dat zij onherroepelijk is.

3.2 Indien uit de aard van het aanbod of uit het aanbod zelf geen termijn voor aanvaarding blijkt, dan is het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van het aanbod geldig.

3.3 Alhoewel Tier One Wheels de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn offertes, waaronder begrepen prijslijsten, brochures en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen Tier One Wheels en Opdrachtgever kan (gaan) duiden, kunnen de uiteindelijk uit te voeren werkzaamheden dan wel de kosten daarvan hiervan afwijken, zet- en drukfouten nog voorbehouden. Tier One Wheels kan dan ook niet instaan voor de juistheid en volledigheid van hierin opgenomen gegevens.

4. Wijzigingen

4.1 Partijen kunnen slechts schriftelijk afwijkende voorwaarden of wijzigingen van de overeenkomst overeenkomen. Deze zullen geen deel uitmaken van deze algemene voorwaarden.

4.2 Indien tijdens het uitvoeren van werkzaamheden blijkt dat deze niet of niet geheel uitvoerbaar zijn vanwege de staat van het object, de onderdelen daarvan of de door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, zal Tier One Wheels de Opdrachtgever daarvan op de hoogte brengen. Partijen zullen dan in onderling overleg bepalen of de overeenkomst dient te worden gewijzigd, voor zover geen relevante stelposten of verrekenbare hoeveelheden, zoals bedoeld in artikel 5, zijn opgenomen. De aldus overeengekomen wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts bindend, nadat deze schriftelijk is overeengekomen (ondertekend).

5. Stelposten meer- en minderwerk

5.1 Indien in een overeenkomst voor bepaalde werkzaamheden een of meer stelposten of verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, zullen de daadwerkelijk verrichte werkzaamheden en geleverde en/of ge- en verbruikte hoeveelheden worden verrekend.

5.2 Zodra Tier One Wheels voorziet, dat de desbetreffende stelpost het in de overeenkomst opgenomen bedrag met meer dan 10% zal overschrijden, is Tier One Wheels gehouden de Opdrachtgever hiervan in kennis te stellen. Partijen zullen alsdan in onderling overleg bepalen of de overeenkomst dient te worden gewijzigd. De aldus overeengekomen wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts bindend, nadat deze schriftelijk door Tier One Wheels zijn bevestigd en deze bevestiging door beide partijen is ondertekend.

5.3 Zowel Tier One Wheels als de Opdrachtgever hebben het recht om bij de in artikel

5.2 bedoelde situatie de overeenkomst te ontbinden, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. De door Tier One Wheels tot het moment van ontbinding verrichte werkzaamheden zullen in dat geval evenwel door de Opdrachtgever verschuldigd blijven.

6. Prijzen

6.1 Indien de Opdrachtgever consument is, gelden prijzen inclusief BTW en overige heffingen, tenzij door Tier One Wheels anders wordt vermeld. Indien de Opdrachtgever geen consument is, gelden prijzen exclusief BTW en overige heffingen, tenzij door Tier One Wheels schriftelijk anders wordt vermeld.

6.2 Indien na het doen van een aanbod door Tier One Wheels of na de totstandkoming van een overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van op- of aflevering en/of beëindiging van de werkzaamheden de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook, zijn gewijzigd, mag Tier One Wheels de prijs overeenkomstig aanpassen. Indien de prijswijziging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

6.3 Prijsverhogingen voortvloeiende uit een op verzoek van de Opdrachtgever verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

6.4 Ter zake van de uitgevoerde werkzaamheden wordt door Tier One Wheels op verzoek van de Opdrachtgever een gespecificeerde nota verstrekt. Indien vooraf een prijs is overeengekomen, wordt op verzoek van de Opdrachtgever een schriftelijke specificatie van de werkzaamheden verstrekt.

6.5 De Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen enige nota of factuur binnen 10 dagen na ontvangst daarvan kenbaar te maken, op straffe van verval van rechten.

7. Betaling

7.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zal de Opdrachtgever alle hem door Tier One Wheels in verband met een overeenkomst in rekening gebrachte bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum en zonder enige aftrek, verrekening of compensatie betalen in de valuta zoals vermeld op de factuur. Door het enkele verstrijken van deze termijn zal de cliënt in verzuim zijn. De cliënt is niet gerechtigd enige betalingsverplichting op te schorten.

7.2 De vordering van Tier One Wheels is evenwel terstond geheel opeisbaar, waarbij het verzuim van de Opdrachtgever tegelijkertijd intreedt, indien:

a. de Opdrachtgever een verzoek tot surseance van betaling indient of surseance van betaling is verleend, haar faillissement is aangevraagd of zij in staat van faillissement is verklaard of tot boedelafstand overgaat;

b. beslag op het geheel, dan wel een gedeelte van het eigendom van de Opdrachtgever wordt gelegd;

c. de Opdrachtgever haar bedrijf, of althans een wezenlijk deel daarvan, staakt, vervreemdt, aandelen daarin overdraagt aan een derde of op andere wijze voortzet.

7.3 Schulden van de Opdrachtgever – ongeacht uit welke hoofde dan ook – dienen aan Tier One Wheels contant of via bancaire overschrijving te worden voldaan

7.4 De Opdrachtgever wordt in de wederkerige overeenkomst met Tier One Wheels geacht als eerste te presteren. De prestatie van Tier One Wheels bestaat in dit verband uit op- of aflevering van het object.

7.5 Indien de Opdrachtgever enig verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet is zij van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. De Opdrachtgever (geen consument zijnde) is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als maand wordt beschouwd) over het verschuldigde bedrag tot aan de gehele voldoening daarvan, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval is de wettelijke rente verschuldigd tot aan de gehele voldoening van enig verschuldigd bedrag. Alle buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever (geen consument zijnde). De Opdrachtgever (geen consument zijnde) is aan buitengerechtelijke incassokosten 15% over het verschuldigde bedrag verschuldigd met een minimum van €150,00.

7.6 De consument is, wanneer zij enig bedrag niet tijdig voldoet, in verzuim. Deze consument is, vanaf het moment dat deze in verzuim is, buitengerechtelijke kosten en de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. De buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente zijn gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente. De buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd indien de consument na het intreden van het verzuim niet binnen 14 dagen na aanmaning, waarin de buitengerechtelijke kosten zijn aangezegd, alsnog het verschuldigde heeft voldaan

7.7 Indien Tier One Wheels de Opdrachtgever in rechte moet betrekken om nakoming van de overeenkomst af te dwingen, is de Opdrachtgever gehouden alle in verband met de gerechtelijke procedure gemaakte kosten, zoals de kosten voor rechtsbijstand en raadslieden, te betalen indien Tier One Wheels geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld. Onder voornoemde kosten worden mede begrepen de kosten van de vrijwaring.

7.8 Door de Opdrachtgever gedane betalingen zullen eerst in mindering strekken van de verschuldigde kosten, vervolgens van de verschuldigde rente en ten slotte van de verschuldigde vergoeding.

7.9 Tier One Wheels heeft de bevoegdheid tot verrekening conform artikel 6:127 e.v. BW. De Opdrachtgever heeft nimmer de bevoegdheid tot verrekening.

8. Levertijd

8.1 De door Tier One Wheels vermelde (op-/af-) levertijd van het object is geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW maar een vrijblijvend opgegeven termijn.

8.2 Wijzigingen in de overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 4.1 en artikel 5.2, kunnen leiden tot overschrijding van eventueel voorafgaand opgegeven levertijden. In geval van wijziging wordt de levertijd geacht te zijn verlengd met een nietfatale termijn naar verhouding met de overeengekomen wijzigingen.

8.3 Na het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden en kennisgeving daarvan door Tier One Wheels aan de Opdrachtgever, dient de Opdrachtgever het betreffende object binnen een week na verzending van de kennisgeving op te halen.

8.4 Indien de Opdrachtgever niet aan de in lid 8.3 van dit artikel genoemde verplichting voldoet, is zij niettemin gehouden de verschuldigde prijs te betalen, als ware het object aan haar afgeleverd. In dat geval mag Tier One Wheels bovendien redelijke stallings- of opslagkosten bij de Opdrachtgever in rekening brengen.

9. Garantie

9.1 Tier One Wheels garandeert dat de door hem verrichte of aan derden uitbestede werkzaamheden naar goed vakmanschap worden uitgevoerd. Deze garantie wordt verleend gedurende een jaar na op- of aflevering van het object, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2 Ten aanzien van bij de werkzaamheden gebruikte zaken die niet door Tier One Wheels zelf zijn vervaardigd geldt de garantie en de garantietermijn, voor zover van toepassing, van de betreffende leverancier of fabrikant.

9.3 De in lid 1 van dit artikel omschreven garantie geldt niet in het geval van:

a. gebreken die het gevolg zijn van een niet door of niet namens Tier One Wheels uitgevoerde behandeling en/of blootstelling van het object aan extreme omstandigheden, dan wel het gevolg zijn van niet door of niet namens Tier One Wheels bij uitvoering gemaakte constructiefouten met betrekking tot het object;

b. gebreken die zijn ontstaan door het gebruik van zaken, niet zijnde (oorspronkelijk onderdelen van) het object, die door de Opdrachtgever aan Tier One Wheels ter beschikking zijn gesteld;

c. bij daglicht niet met het blote oog waarneembare kleurverschillen in de laklaag van het object;

d. aantasting van de laklaag van het object die is ontstaan:

– door een van buiten komende oorzaak;

– aan niet door Tier One Wheels aangebrachte of niet door Tier One Wheels bewerkte delen;

e. gebreken aan objecten die zijn ontstaan doordat door Tier One Wheels een nadere behandeling, in opdracht van of vanwege handelingen van de Opdrachtgever, niet is uitgevoerd, terwijl deze nadere behandeling naar goed vak gebruik wel noodzakelijk was en waarvan de noodzaak door Tier One Wheels aan de Opdrachtgever uiterlijk bij op- of aflevering van het object kenbaar is gemaakt;

f. zaken, dan wel werkzaamheden ten aanzien waarvan Tier One Wheels bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk te kennen geeft, dat hij zich niet kan verenigen met een aan hem door de Opdrachtgever voorgeschreven keuze van materialen, onderdelen en/of werkmethoden;

g. te bewerken zaken die zich in een staat bevinden die het onmogelijk maakt de aanwezige gebreken – waaronder corrosie

– binnen het kader van hetgeen is overeengekomen afdoende te verhelpen of te verwijderen, alsmede wanneer de zaken

niet in de onderneming van Tier One Wheels zijn voorbewerkt.

9.4 De aanspraak op de garantie, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel vervalt indien:

a. de Opdrachtgever het object niet binnen de door Tier One Wheels vastgestelde termijn ter beoordeling/controle aanbiedt;

b. de Opdrachtgever bij zichtbare gebreken haar reclames niet binnen een maand na aflevering van het object schriftelijk met een duidelijke omschrijving van de klachten bij Tier One Wheels indient;

c. de Opdrachtgever die geen consument is, bij niet uiterlijk zichtbare gebreken haar reclames niet binnen 14 dagen na het ontdekken van deze gebreken schriftelijk en met een duidelijke omschrijving van de klachten bij Tier One Wheels indient;

d. de Opdrachtgever gebreken die verband houden met elektronische storingen haar reclame niet binnen een maand na aflevering van het object schriftelijk en met een duidelijke omschrijving van de klachten bij Tier One Wheels indient;

e. de Opdrachtgever Tier One Wheels niet in de gelegenheid stelt om het gebrek te verhelpen;

f. werkzaamheden die verband houden met de door Tier One Wheels verrichte werkzaamheden, zonder toestemming van Tier One Wheels door anderen dan deze aan het object zijn verricht, tenzij de noodzaak van het onmiddellijk verrichten van deze werkzaamheden door de Opdrachtgever kan worden aangetoond.

10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 De aansprakelijkheid van Tier One Wheels voor schade aan het object of zaken van Opdrachtgever ontstaan tijdens transport is beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in het voorkomende geval uitkeert. Tier One Wheels zal gedurende de looptijd van de overeenkomst een adequate transportverzekering hebben.

10.2 De aansprakelijkheid van Tier One Wheels voor schade aan het object of zaken van Opdrachtgever ontstaan als gevolg van brand of diefstal is beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in het voorkomende geval uitkeert. Tier One Wheels zal gedurende te looptijd van de overeenkomst een adequate brand- en inbraakverzekering hebben.

10.3 De aansprakelijkheid van Tier One Wheels voor enigerlei schade, behoudens de in artikel 10.1 en 10.2 genoemde schade, aan het object of zaken van de Opdrachtgever is beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar in het voorkomende geval uitkeert. Tier One Wheels zal gedurende de looptijd van de overeenkomst een adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben.

10.4 Tier One Wheels is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen -maar niet beperkt totgevolgschade, gederfde winst of enige schade voortvloeiend uit of verband houdend met het niet kunnen realiseren van termijnen als bedoeld in artikel 8 en het afbreken van voorafgaande onderhandelingen.

10.5 De in dit artikel uiteengezette aansprakelijkheidsbeperkingen van Tier One Wheels zijn niet van toepassing voor zover dit in strijd is met toepasselijk dwingend recht of voor zover de schadeveroorzakende gebeurtenis is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Tier One Wheels of haar hoogste leidinggevend personeel.

10.6 De Opdrachtgever vrijwaart Tier One Wheels tegen en stelt Tier One Wheels schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

11. Overmacht

11.1 Een tekortkoming van Tier One Wheels zal hem niet worden aangerekend indien hij in een toestand van overmacht verkeert.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die Tier One Wheels niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of naar het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt mede begrepen:

a. Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan; b. Vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van Tier One Wheels;

c. Transportmoeilijkheden of -belemmeringen van welke aard dan ook, waardoor het vervoer naar Tier One Wheels toe of van Tier One Wheels naar de Opdrachtgever wordt gehinderd of belemmerd;

d. Oorlog(gevaar) oproer, sabotage, overstroming, brand, uitsluitingen, bedrijfsbezetting, werkstakingen en gewijzigde overheidsmaatregelen;

e. dat Tier One Wheels door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten

11.3 In geval van overmacht heeft Tier One Wheels binnen 3 weken na het ontstaan van een omstandigheid die overmacht oplevert het recht om naar keuze ofwel de termijn van op- of aflevering te wijzigen ofwel de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

11.4 Na ontbinding van de overeenkomst heeft Tier One Wheels recht op vergoeding van de door hem reeds gemaakte kosten en/of uitgevoerde werkzaamheden, welk recht bij reparatie en onderhoud Tier One Wheels slechts heeft voor zover de Opdrachtgever daar voordeel bij heeft.

12. Vervangen onderdelen

12.1 De bij de werkzaamheden vervangen en/of achtergebleven onderdelen en/of materialen worden eigendom van Tier One Wheels, tenzij partijen schriftelijk anderszins overeenkomen, zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden. In dat geval dient de Opdrachtgever direct na de op- of aflevering van het object deze onderdelen en/of materialen in ontvangst te nemen.

13. Tekeningen en overige bescheiden

13.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Tier One Wheels de auteursrechten en alle rechten van intellectueel eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke, met uitzondering van expertiserapporten.

13.2 De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens blijven eigendom van Tier One Wheels ongeacht of aan de Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tier One Wheels niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. De Opdrachtgever is aan Tier One Wheels per overtreding van deze bepaling een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,–. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

13.3 De Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 van dit artikel op eerste verzoek binnen een door Tier One Wheels gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is de Opdrachtgever aan Tier One Wheels een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,– per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

14. Adviezen en verstrekte informatie

14.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van Tier One Wheels krijgt als deze geen betrekking hebben op de opdracht.

14.2 Als Opdrachtgever aan Tier One Wheels gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag Tier One Wheels bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan.

14.3 Opdrachtgever vrijwaart Tier One Wheels voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.

15. Ontbinding

15.1 Ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens een schriftelijke ontbindingsverklaring tot een partij wordt gericht zal deze te allen tijde de ander schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen waarbij tekortkomingen nauwkeurig schriftelijk omschreven dienen te worden.

15.2 Indien de Opdrachtgever niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk voldoet aan enige betalingsverplichting, voortvloeiende uit enige met Tier One Wheels gesloten overeenkomst en uit deze algemene voorwaarden, kan Tier One Wheels zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

15.3 Indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, hebben de gezamenlijke erfgenamen bij zijn overlijden de mogelijkheid om de werkzaamheden volledig uit te laten voeren, dan wel begonnen werkzaamheden te doen staken met vergoeding van de kosten van reeds door Tier One Wheels verrichte werkzaamheden. De gezamenlijke erfgenamen dienen binnen een maand na het overlijden van de Opdrachtgever aan Tier One Wheels schriftelijk kenbaar te maken voor welke mogelijkheid wordt gekozen, bij gebreke waarvan Tier One Wheels het recht heeft de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De gezamenlijke erfgenamen zijn en blijven in alle gevallen zoals genoemd in de eerste zin van deze bepaling hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de vergoeding van Tier One Wheels, conform de algemene voorwaarden.

15.4 Tier One Wheels zal bij ontbinding van de overeenkomst, zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel, gerechtigd zijn betaling te vorderen van de gehele overeengekomen prijs, onverminderd het recht op vergoeding van de door hem geleden schade ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst.

16. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

16.1 Alle in het kader van een overeenkomst (op)geleverde en nog (op) te leveren zaken (waaronder ook objecten) blijven uitsluitend eigendom van Tier One Wheels totdat alle vorderingen die Tier One Wheels heeft of zal verkrijgen op de Opdrachtgever in het kader van die overeenkomst, of andere gelijksoortige overeenkomsten, volledig zijn betaald.

16.2 Totdat de Opdrachtgever aan Tier One Wheels alle in het kader van de overeenkomst (en/of van zowel eerdere als latere soortgelijke overeenkomsten) verschuldigde bedragen heeft voldaan, kan Tier One Wheels de desbetreffende zaken van de Opdrachtgever onder zich houden en daarop zijn vordering met voorrang verhalen, tenzij de Opdrachtgever ter voldoening van deze bedragen voldoende zekerheid stelt.

16.3 Indien de ingevolge artikel 7 bepaalde termijn voor betaling van een verschuldigd bedrag voor werkzaamheden is verstreken, is Tier One Wheels tevens gerechtigd de aan het object of onderdelen daarvan gemonteerde zaken die zijn eigendom zijn, te demonteren voor zover daardoor geen schade wordt toegebracht aan het object. Tier One Wheels kan de hieraan verbonden kosten in rekening brengen bij de Opdrachtgever.

16.4 In geval van be- of verwerking door Tier One Wheels van de in lid 1 van dit artikel genoemde zaken met door of vanwege Tier One Wheels verstrekte (hulp)zaken worden de be- of verwerkte zaken (hoofdzaken in de zin van artikel 3:4 BW) geacht door de Opdrachtgever aan Tier One Wheels in vuistpand te zijn verstrekt.

16.5 Indien werkzaamheden zijn verricht is de Opdrachtgever verplicht de aan haar onder eigendomsvoorbehoud (op)geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Tier One Wheels te bewaren.

16.6 Zolang er op door Tier One Wheels geleverde of be- of verwerkte zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de Opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

16.7 Indien de Opdrachtgever in het kader van een overeenkomst in gebreke blijft met de nakoming van haar betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is Tier One Wheels gerechtigd de nog bij de Opdrachtgever aanwezige zaken, die in het kader van de overeenkomst onder eigendomsvoorbehoud zijn op- of afgeleverd, terug te nemen onverminderd de overige rechten van Tier One Wheels. Voorts is Tier One Wheels gerechtigd om door be- of verwerking nieuw ontstane objecten die bij de Opdrachtgever aanwezig zijn als vuistpand onder zich te nemen en te houden totdat de Opdrachtgever aan al haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

16.8 Indien het vestigen van een vuistpand om voorkomende redenen niet mogelijk is, is de Opdrachtgever verplicht om de opgeleverde of nog op te leveren zaken via een authentieke of geregistreerde onderhandse akte aan Tier One Wheels te verpanden.

17. Geschillen

17.1 Geschillen die verband houden met of voortvloeien uit deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting door de bevoegde Nederlandse rechter worden beslecht. Dit beding vormt een schriftelijke overeenkomst in de zin van artikel 17 van het EEG Executieverdrag van 27 september 1968.

18. Toepasselijk recht

18.1 Op deze algemene voorwaarden en op aanbiedingen en overeenkomsten waarop de voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, alsmede op geschillen die uit deze algemene voorwaarden voortvloeien of daarmee verband houden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Wilt u meer informatie over de algemene voorwaarden? Neem gerust contact met ons op.

Wormerveer, april 2020